Integriteit en gedrag

Sportvereniging De Blinkert is de vereniging waar iedereen die de handbalsport wil beoefenen hiervoor de gelegenheid moet krijgen én dit in een veilige omgeving kunnen doen!

SV De Blinkert is dan ook bij uitstek de plek waar iedereen, ongeacht achtergrond, geslacht, leeftijd of seksuele voorkeur, onbezorgd van sport moet kunnen genieten. Intimidatie, agressie en seksueel grensoverschrijdend gedrag willen we buiten de vereniging houden!

Waar gaat het over? De definities en sportspecifieke signalen per onderwerp vind je hier.

SV De Blinkert heeft in de Algemene Ledenvergadering van 2021 een vertrouwens(contact)persoon aangesteld. Hier kunnen alle meldingen van (vermoedens van) ongepast gedrag – indien gewenst anoniem – mee besproken, overlegd of gemeld worden.

Voor contact met de vertrouwens(contact)persoon kan je 24 uur per dag, 7 dagen per week mailen met vertrouwenspersoon@svdeblinkert.nl.

Neem ook contact op als je twijfelt of iets ongepast of grensoverschrijdend is geweest!

Gedragsregels

SV De Blinkert respecteert en hanteert de elf gedragsregels die gemaakt zijn door NOC/NSF om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder staan de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC/NSF:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter
  zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de
  sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door
  te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele
  intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige
  sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als
  seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter
  en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of
  erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust
  (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), kampen, wedstrijden en reizen
  gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de
  sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer, slaapzaal of hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en
  (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld
  is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met
  deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen
  uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de
  kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen
  financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding
  tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door
  iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in
  overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop
  aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
  verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.