HUISHOUDELIJK REGELEMENT S.V. DE BLINKERT

DOEL EN ORGANISATIE VAN DE VEREENIGING

artikel 1:

 1. De vereniging stelt zich, in het bijzonder ten doel, het bevorderen van de HANDBAL sport.

artikel 2:

 1. De vereniging heeft daartoe de afdeling HANDBAL gevormd, hierna te noemen de “afdeling”.
 2. a.      Het koppelen van een sponsornaam aan de naam van een afdeling is toegestaan.
  b.      De wijze waarop de naamskoppeling tot stand komt wordt nader bij AFDELINGSREGELEMENT geregeld.

VAN DE AFDELING

artikel 3:

 1. De afdeling wordt geleid door een AFDELINGSBESTUUR hetwelk gekozen wordt door de betreffende ALGEMENE AFDELINGSVERGADERING. Een en ander is nader bij AFDELINGSREGELEMENT geregeld.
 2. Het AFDELINGSREGELEMENT wordt vastgesteld door de betreffende afdeling en treedt in werking na goedkeuring door de ALGEMENE LEDENVERGADERING.
  Indien AFDELINGSREGELEMENT niet wordt goedgekeurd door de ALGEMENE LEDENVERGADERING, dient een gewijzigd voorstel binnen 3 maanden aan de ALGEMENE LEDENVERGADERING te worden voorgelegd.
 3. Het afdelingsbestuur kan zich laten bijstaan door COMMISSIES, e.e.a. bij AFDELINGSREGELEMENT te regelen.

artikel 4:

 1. De AFDELING verricht al die taken, welke nodig zijn om hun aandeel in het bereiken van het verenigingsdoel te volbrengen.
 2. De AFDELING verricht voorts die taken, welke hen door het VERENIGINGSBESTUUR en/of de ALGEMENE LEDENVERGADERING worden toegewezen.
 3. Werkzaamheden welke in het belang van de vereniging dienen te worden verricht en niet binnen de directe taakuitoefening van het VERENIGINGSBESTUUR vallen, worden zover mogelijk door de afdeling uitgevoerd.

artikel 5

 1. Bij ingebreke blijven van een afdeling tot het verrichten van één of meer toegewezen taken kan het VERENIGINGSBESTUUR, na berisping, overgaan tot nadere maatregelen van financiële aard, waarbij eventuele boetes zullen dienen ter bestrijding van de door de nalatigheid veroorzaakte kosten.
 2. Alle maatregelen van disciplinaire aard, behoudens berisping, behoeven de goedkeuring door de ALGEMENE LEDENVERGADERING met een meerderheid van tenminste ¾ der geldig uitgebrachte stemmen.

VAN DE LEDEN

artikel 6:

 1. De vereniging erkent als leden diegenen die door een afdeling als zodanig zijn aangenomen zoals nader omschreven in het betreffende AFDELINGSREGELEMENT.
 2. Als uitzondering op het gestelde ad.1 geldt dat ereleden, leden van verdienste en leden van het VERENIGINGSBESTUUR, niet behoeven te zijn ingeschreven bij een AFDELING.

artikel 7:

 1. De afdeling beslist over het aannemen van leden, nader bij AFDELINGSREGELEMENT te regelen.
 2. Voordracht tot royement van een lid komt van het afdelingsbesturen, of tenminste 5 der stemgerechtigde leden van de ALGEMENE LEDENVERGADERING.
 3. Een verzoek tot royement dient op een dusdanig tijdstip te worden ingediend dat het op de agenda van de ALGEMENE LEDENVERGADERING kan worden opgenomen. (Zie ook artikel 22)

artikel 8:

1 Het onderscheiden van leden naar leeftijdscategorieën geschiedt naar behoefte per AFDELINGSREGELEMENT.

HET VERENIGINGSBESTUUR

artikel 9:

 1. Het VERENIGINGSBESTUUR kan vertegenwoordiging naar buiten delegeren.
 2. Het VERENIGINGSBESTUUR draagt zorgt voor het beheer van de bezittingen van de vereniging.
  3 Het VERENIGINGSBESTUUR heeft in het bijzonder als taak het toezien op de naleving van de STATUTEN en het HUISHOUDELIJK REGELEMENT, alsmede de besluiten van de ALGEMENE LEDENVERGADERING.
 3. Het VERENIGINGSBESTUUR kan daartoe waar nodig voorschriften en aanwijzingen geven voor zover niet in strijd met de STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGELEMENT en besluiten van de ALGEMENE LEDENVERGADERING.
 4. Het VERENIGINGSBESTUUR verricht overigens alle voorkomende werkzaamheden, die voor de goede gang van zaken nodig zijn.

artikel 10:

 1. Het VERENIGINGSBESTUUR bestaat uit een VOORZITTER, een SECRETARIS, een 1e PENNINGMEESTER (SV-gelden) en een 2e PENNINGMEESTER (Handbal zaken), alsmede de overige bestuursleden van het afdelingsbestuur.
 2. De voorzitter, secretaris en 1e penningmeester van het VERENIGINGSBESTUUR worden in functie gekozen door de ALGEMENE LEDENVERGADERING bij gewone meerderheid van stemmen.
 3. Zij worden gekozen voor een periode van maximaal 3 jaar achtereen en zijn na aftreden terstond herkiesbaar.
 4. Ieder jaar treedt één van deze drie leden af en wel volgens onderstaand schema:
  a.      De voorzitter voor het eerst in 1979 en vervolgens telkens na 3 jaar.
  b.      De penningmeester voor het eerst in 1980 en vervolgens telkens na 3 jaar.
  c.      De secretaris voor het eerst in 1981 en vervolgens telkens na 3 jaar.
  5 Het VERENIGINGSBESTUUR voorziet in tussentijdse vacatures tot de eerstvolgende ALGEMENE LEDENVERGADERING.
 5. De samenstelling, wijze van benoeming en rooster van aftreden van het afdelingsbestuur wordt nader bij afdelingsregelement geregeld.

artikel 11:

 1. De VOORZITTER is woordvoerder van de vereniging. Hij/Zij leidt de ALGEMENE LEDENVERGADERING en de vergaderingen van het VERENIGINGSBESTUUR.
 2. Hij/Zij bepaalt de orde van de dag en stelt de agenda vast, behoudens het recht van de vergadering daarin wijziging aan te brengen.
 3. Hij/Zij ziet met name toe op de handhaving van de orde in de vergadering en de naleving van de statuten en regelementen.

artikel 12:

 1. De SECRETARIS voert de administratie van de vereniging voor zover dat niet aan een ander is opgedragen.
 2. Hij/Zij is belast met:
  a.      Het notuleren van vergaderingen;
  b.      het verzorgen van de correspondentie;
  c. de overige werkzaamheden welke nodig worden geacht.
 3. Hij/Zij brengt, namens het VERENIGINGSBESTUUR, schriftelijk verslag uit van het beleid aan de ALGEMENE LEDENVERGADERING.

artikel 13:

 1. De PENNINGMEESTER beheert de financiën van de vereniging, voor zover dit niet gedelegeerd is aan de afdelingspenningmeester, overeenkomstig de door de ALGEMENE LEDENVERGADERING goedgekeurde begroting.
 2. Betalingen uit de middelen worden door hem/haar niet gedaan dan tegen kwitantie.
 3. Hij/Zij draagt zorg voor de inning van alle de vereniging toekomende gelden en geeft hiervoor kwitantie.
 4. Hij/Zij houd boek van alle inkomsten en uitgaven, zodanig dat baten en lasten van de vereniging te allen tijde aanstonds kunnen worden gekend.
 5. Gelden welke niet direct noodzakelijk zijn worden door hem/haar in overleg met het VERENIGINGSBESTUUR belegd, en overigens naar beste kunnen beheerd.
 6. Jaarlijks brengt hij/zij aan de ALGEMENE LEDENVERGADERING verslag uit over zijn beheer middels een door de FINANCIELE COMMISSIE goedgekeurd verslag. Op grond hiervan kan hij/zij voor zijn/haar beheer worden gedechargeerd bij besluit van de ALGEMENE LEDENVERGADERING.
 7. Hij/Zij is gehouden de FINANCIELE COMMISSIE te allen tijde inzage te geven in de boeken en bescheiden en dient op verzoek de middelen van de vereniging te tonen. Hij/Zij dient daarbij alle inlichtingen te verschaffen welke de FINANCIELE COMMISSIE terzake van zijn/haar beheer mocht verlangen.
 8. Hij/Zij dient zodanig contact te houden met de afdelingspenningmeesters dat een gecoördineerd financieel beleid mogelijk is.

artikel 14:

 1. Het VERENIGINGSBESTUUR vergadert wanneer de voorzitter dit nodig acht.
 2. De voorzitter is verplicht binnen drie weken een vergadering uit te schrijven, indien tenminste twee bestuursleden dit wensen.
 3. Een bestuursbesluit is slechts bindend, indien bij het nemen van dit besluit een meerderheid van het VERENIGINGSBESTUUR aanwezig is.
 4. Indien naar het oordeel van de voorzitter een spoedeisende beslissing nodig is, kan deze door hem/haar genomen worden. Nadien zal deze beslissing aan het VERENIGINGSBESTUUR ter goedkeuring worden voorgelegd.
 5. Tijdstip, wijze van convocatie en besluitvorming inzake vergaderingen van afdelingsbesturen wordt nader bij afdelingsregelement geregeld

artikel 15:

 1. Het boekjaar van de vereniging loopt gelijk met het verenigingsjaar.
 2. Indien een afdeling een boekjaar hanteert dat afwijkt van het boekjaar van de vereniging, dan wordt dit in het betreffende afdelingsregelement beschreven.

VAN DE COMMISSIES

artikel 16:

 1. Zowel het VERENIGINGSBESTUUR als de ALGEMENE LEDENVERGADERING kunnen commissies instellen voor het uitvoeren van bijzondere taken.
 2. In elk geval heeft de vereniging een FINANCIELE COMMISSIE.
 3. De commissies brengen schriftelijk verslag uit de aan de ALGEMENE LEDENVERGADERING.

artikel 17:

 1. De FINANCIELE COMMISSIE wordt benoemd door de ALGEMENE LEDENVERGADERING en bestaat uit de afdelingspenningmeester en een lid van de afdeling.
 2. Zij heeft tot taak de financiën van de vereniging en het beheer van de penningmeester te controleren.
 3. Zij is verplicht de controle tenminste één maal per jaar uit te voeren.
 4. Zij brengt aan de ALGEMENE LEDENVERGADERING schriftelijk verslag uit van haar werk-zaamheden en bevindingen, waarbij zij tegelijkertijd de ALGEMENE LEDENVERGADERING adviseert omtrent de décharge van de penningmeester.
 5. De leden namens de afdeling treden jaarlijks af, doch zijn terstond herkiesbaar.

VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

artikel 18:

 1. De ALGEMENE LEDENVERGADERING wordt bijeengeroepen door het VERENIGINGS-BESTUUR zo dikwijls als zij dit nodig acht, doch minstens éénmaal per jaar in de maand Juni.
 2. Het VERENIGINGSBESTUUR is verplicht binnen vier weken een ALGEMENE LEDEN-VERGADERING bijeen te roepen indien:
  a.      het afdelingsbestuur daarom verzoekt;
  b.      tenminste vijf vertegenwoordigende leden ex artikel 19, lid 1 sub c hierom schriftelijk verzoeken.
  c.      tenminste twintig gewone leden hierom schriftelijk verzoeken.
 3. In het geval een vergadering op grond van lid 2 sub c wordt gehouden, kunnen maximaal 2 vertegenwoordigers van deze leden ter vergadering hun verzoek toelichten.
 4. Te behandelen agendapunten dienen schriftelijk voor de aanvang van de ALGEMENE LEDENVERGADERING bij het VERENIGINGSBESTUUR te worden ingediend.

artikel 19:

 1. De ALGEMENE LEDENVERGADERING bestaat uit:
  a.      het VERENIGINGSBESTUUR;
  b.      maximaal 3 bestuursleden van een afdeling;
  c.      van iedere afdeling per 50 leden afgerond naar boven één stemgerechtigd lid, met een minimum van twee afgevaardigden per afdeling;
  d.      de bij sub c genoemde verhouding wordt telkens per 1 mei vastgesteld.
 2. Alle in het vorige lid genoemde leden van de ALGEMENE LEDENVERGADERING hebben per persoon één stem.

artikel 20:

 1. Besluiten genomen in de ALGEMENE LEDENVERGADERING worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij een afwijkende regeling van toepassing is.
 2. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Over zaken bij handopsteking, tenzij de voorzitter anders bepaalt.
 3. Indien tot schriftelijke stemming wordt overgegaan, wordt door de voorzitter een KIESCOMMISSIE bestaande uit drie der aanwezigen leden ingesteld, welke zorgdraagt voor:
  a.      waarmerking, verspreiding en inname der stembiljetten;
  b.      telling der stemmen;
  c.      bekendmaking van de uitslag.
 4. Een voorstel wordt in stemming gebracht, indien de voorzitter hiertoe besluit of indien tenminste vijf der volgens artikel 18 stemgerechtigde leden hierom verzoeken.

artikel 21:

 1. De notulen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING worden gepresenteerd op de eerst volgende bestuursvergadering van het VERENIGINGSBESTUUR en aldaar besproken.
 2. Datum, plaats en agenda van de vergadering, notulen vorige vergadering, begroting en verslagen worden tenminste veertien dagen van tevoren schriftelijk ter kennis van de leden ex artikel 18 gebracht.

artikel 22:

 1. Tijdstip, wijze van convocatie en vergaderingorde van de ALGEMENE AFDELINGSVERGADERING-EN wordt bij nader afdelingsregelement geregeld.

artikel 23:

 1. De geldmiddelen worden gebruikt ter dekking van de kosten welke het uitvoeren van de verenigingstaken noodzakelijk zijn, rekening houdende met het gestelde in artikel 13, lid 1, 2 en 6.

artikel 24:

 1. De geldmiddelen welke door de penningmeester van de vereniging geïnd worden, wordt aan de afdeling toegekend, volgens een daartoe in de ALGEMENE LEDENVERGADERING afgesproken verdeelsleutel.
 2. Bijdragen vanuit de afdeling in de kosten van de vereniging worden vastgesteld in de ALGEMENE LEDENVERGADERING aan de hand van een door de penningmeester ingediende begroting. De lasten worden met de afdeling gedeeld, volgens eventueel een daartoe in de algemene vergadering vastgestelde verdeelsleutel.
 3. In ieder geval komen de volgens lid 1 bedoelde baten volledig toe aan die afdeling, waarvoor deze bestemd zijn.
  Hieronder vallen:
  a.      baten, verkregen door sponsoring of toekenning van subsidies, welke specifiek voor de afdeling;
  b.      baten, welke als beloning verkregen worden voor het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. derden en welke specifiek door een bepaalde afdeling worden uitgevoerd.

REPRESENTATIE NAAR BUITEN

artikel 25:

 1. De vereniging wordt in de navolgende gevallen op een bijzondere wijze vertegenwoordigt:
  a.      Naar bestuur, afdeling en commissies van het NEDERLANDS HANDBAL VERBOND (NHV);
  b.      Naar bestuur, afdeling en commissies van het NEDERLANDSE BOND VOOR AANGEPASTE SPORTEN (NEBAS);
  c.      in bestuur en commissies van de STICHTING “Sportpark Ruud van der Geest”
  d.      in het verenigingsoverleg van de STICHTING “Sportpark Ruud van der Geest”
  e.      overige vertegenwoordigingen welke niet door de bestuursleden worden vervuld.
 2. De vertegenwoordiging ex lid 1 sub e wordt vervuld op uitnodiging van het bestuur.
 3. De vervulling van de vertegenwoordigingen ex lid 1 sub a, b, c, en d wordt door de afdeling Handbal intern geregeld.

artikel 26:

 1. De kleuren van het tenue tijdens de wedstrijden zijn ROOD, GROEN en WIT, behoudens aanwijzingen van de sportbonden.
 2. Deze kleurencombinatie wordt eveneens toegepast in de verenigingsvlag en het embleem.
 3. De wijze waarop de verenigingskleuren in het tenue tot uitdrukking komen wordt per afdeling bepaald, met dien verstande dat daarbij de herkenbaarheid als S.V. de Blinkert voorop dient te staan.

artikel 27:

 1. De vereniging geeft periodiek een verenigingsblad uit. Hierin worden mededelingen van algemene en bijzondere aard ter kennis van leden en belangstellenden gebracht.
 2. De wijze van productie en verspreiding wordt door het VERENIGINGSBESTUUR geregeld.
 3. Indien de afdeling zelfstandig een afdelingsblad uitgeeft, kan dit voor de desbetreffende afdeling in de plaats treden van het verenigingsblad. De betreffende afdeling dient er dan zorg voor te dragen dat mededelingen van het VERENIGINGSBESTUUR hierin tijdig worden opgenomen.

WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJK REGELEMENT

artikel 28:

 1. een voorstel tot wijziging van dit HUISHOUDELIJK REGELEMENT moet tenminste 6 weken voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING waarin de behandeling plaatsvindt, schriftelijk bij het VERENIGINGSBESTUUR worden ingediend.
 2. Het VERENIGINGSBESTUUR zorgt dat dit voorstel tenminste vier weken voor de betreffende ALGEMENE LEDENVERGADERING ter kennis van de in artikel 19 genoemde leden wordt gebracht.
 3. Het voorstel behoeft om te worden aangenomen een meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.
 4. De wijzigingen treden in werking op een door de ALGEMENE LEDENVERGADERING te bepalen datum.

artikel 29:

 1. Als bijlage maken van dit HUISHOUDELIJK REGELEMENT deel uit:
  a.      Het afdelingsregelement van de afdeling Handbal, vastgesteld door de handbal- AFDELINGSVERGADERING d.d. 31-05-1987.

artikel 30:

 1. In alle gevallen waarin dit HUISHOUDELIJK REGELEMENT niet voorziet beslist de ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering te Haarlem op 21 Februari 2007.