Statuten S.V. De Blinkert 1991

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.

 1. De vereniging draagt de naam: S.V. de Blinkert – hierna te noemen “de vereniging” – en is gevestigd te Haarlem. Zij is opgericht op 9 februari 1954 en aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. a.      Het is aan een afdeling, zoals genoemd in artikel 4, toegestaan om t.b.v sponsoring, de naam van deze sponsor te koppelen aan de verenigingsnaam “de Blinkert”.
  b.      De wijze waarop deze koppeling tot stand kan komen wordt nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement.

DOEL

Artikel 2.

 1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de beoefening van sport in het algemeen, en in het bijzonder de sporten als genoemd in het Huishoudelijk Reglement.

MIDDELEN

Artikel 3.

 1. De Vereniging tracht dit doel langs de wettige weg te bereiken door:
  a.      het spelen van wedstrijden;
  b.      het houden van oefeningen;
  c.      het propageren van de sport door middel van demonstratiewedstrijden en andere middelen;
  d.      het houden van vergaderingen;
  e.      andere middelen, die het bereiken van het doel kunnen bevorderen.

INRICHTING

Artikel 4.

 1. Het werkgebied der vereniging is ingedeeld in afdelingen.
 2. Er zijn zoveel afdelingen als er sporten worden onderscheiden in het Huishoudelijk Reglement.
 3. De algemene vergadering stelt de grenzen van deze afdelingen vast.
 4. Het verenigingsbestuur kan taken en bevoegdheden delegeren aan één of meer afdelingsbesturen.

LEDEN

Artikel 5.

 1. De vereniging heeft:
  a.      gewone leden;
  b.      ereleden en leden van verdienste;
  c.      donateurs
 2. a.      Gewone leden zijn natuurlijke personen, die als lid zijn geschreven bij één der afdelingen, alsmede leden van het verenigingsbestuur ex art. 7 .
  b.      De wijze van inschrijvingen en een eventuele indeling in leeftijdcategorieën wordt nader bij Huishoudelijk Reglement geregeld.
 3. a.      Ereleden zijn natuurlijke personen, die jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk zijn geweest en op voordracht van het verenigingsbestuur of tenminste tien stemgerechtigde leden door de algemene vergadering met tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen, als zodanig zijn benoemd.
  b.      Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die jegens een afdeling van de vereniging bijzonder verdienstelijk zijn geweest en op voordracht van het verenigingsbestuur of tenminste tien stemgerechtigde leden door de algemene vergadering met tenminste twee/derde der uitgebrachte geldige stemmen, als zodanig zijn benoemd. Indien een afdeling minder dan 20 leden telt kan een voordracht worden gedaan door de helft van de leden van die afdeling.
  c.      Ereleden hebben binnen de gehele vereniging gelijke rechten als gewone leden zonder dat aan deze rechten financiële verplichtingen kunnen worden verbonden.
  d.      Leden van verdienste hebben binnen de gehele vereniging gelijke rechten als gewone leden zonder dat aan deze rechten financiële verplichtingen kunnen worden verbonden.
 4. Donateurs zijn rechtspersonen en natuurlijke personen, die zich verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage in de kas van de vereniging.

AANVANG EN EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 6.

 1. a.      Het lidmaatschap vangt aan bij aanneming door het desbetreffende afdelingsbestuur.
  b.      Bij niet aannemen tot lid door het betreffende afdelingsbestuur kan de algemene afdelingsvergadering alsnog tot aanneming besluiten
  c.      De wijze van aanneming van leden wordt nader bij Huishoudelijk Reglement geregeld.
  d.      De wijze van eventueel noodzakelijke inschrijving bij een sportbond wordt nader bij Huishoudelijk Reglement geregeld.
 2. Het lidmaatschap eindigt :
  a.      bij overlijden;
  b.      bij het schriftelijk opzeggen aan het desbetreffende afdelingsbestuur, op nader bij Huishoudelijk Reglement aan te geven wijze;
  c.      bij royement;
  d.      bij opheffing van de desbetreffende afdeling;
  e.      bij ontbinding van de vereniging;
 3. Voor de gevallen, bedoeld in lid 2 sub b tot en met e, blijft het lid aansprakelijk voor de financiële verplichting, di hij ten opzichte van de vereniging nog mocht hebben.
 4. Een besluit tot royement, nader bij Huishoudelijk Reglement omschreven, wordt genomen door de algemene vergadering met tenminste drie/vierde van de geldige uitgebracht stemmen.

VERENIGINGSBESTUUR

Artikel 7.

 1. De algemene leiding van de vereniging berust bij het verenigingsbestuur.
 2. a.      Het verenigingsbestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige leden, hierna te nomen het dagelijks bestuur (DB).
  b.      Het DB bestaat uit: een algemeen voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die in functie worden gekozen door de algemene vergadering.
  c.      Als leden worden aan het verenigingsbestuur toegevoegd, de voorzitters van de afdelingsbesturen, die door de afdelingsvergadering in functie worden gekozen.
  d.      Het rooster van periodieke aftreden der dagelijks bestuursleden wordt bij Huishoudelijk Reglement vastgesteld.
  e.      Elk dagelijks bestuurslid (DB), ook wanneer deze voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 3. Aantal en wijze van bestuursvergaderingen wordt nader bij Huishoudelijk Reglement geregeld.
 4. De vereniging wordt zowel in als buiten rechte vertegenwoordigd hetzij door het bestuur, hetzij door één ander bestuurslid.
 5. Voor het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. is toestemming van de algemene vergadering vereist.
 6. Het verenigingsbestuur is vanwege het algemene verenigingsbeleid verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering.
 7. De bevoegdheid van het verenigingsbestuur wordt nader bij Huishoudelijk Reglement geregeld.
 8. Het verenigingsbestuur kan zich in zijn taak laten bijstaan door commissies, die door de algemene vergadering worden benoemd.

AFDELINGSBESTUUR

Atrikel 8.

 1. Het verenigingsbestuur wordt in zijn taak bijgestaan door de afdelingsbesturen.
 2. a.      Een afdelingsbestuur bestaat uit een oneven aantal, doch tenminste drie, meerderjarige leden. Het wordt benoemd door de afdelingsvergaderingen.
  b.      Het rooster van de periodieke aftreden der afdelingsbestuursleden wordt nader bij Huishoudelijk Reglement vastgesteld
  c.      Elk afdelingsbestuurslid, ook wanneer deze voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 3. Aantal en wijze van bestuursvergaderingen wordt nader bij Huishoudelijk Reglement geregeld.
 4. Het afdelingsbestuur is voor zijn beleid verantwoording verschuldigd aan de afdelingsvergadering.
 5. Het afdelingsbestuur wordt in zijn taak bijgestaan door afdelingscommissies, die door de afdelingsvergadering worden benoemd.

VERENIGINGSJAAR

Atrikel 9.

 1. Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni van het daaropvolgende jaar.
 2. Bij Huishoudelijk Reglement kan het boekjaar van de vereniging afwijkend van het gestelde in lid 1 worden vastgesteld.
 3. Het boekjaar van afdelingen wordt bij Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

VERGADERINGEN

Atrikel 10.

 1. De vereniging houdt:
  a.      algemene vergaderingen;
  b.      afdelingsvergaderingen.
 2. Een algemene vergadering wordt uitgeschreven door het verenigingsbestuur zo dikwijls als het dit nodig acht, maar tenminste éénmaal per jaar.
 3. Op de algemene vergadering brengt het verenigingsbestuur verslag uit over de verrichte werkzaamheden en het gevoerde beleid.
 4. De algemene vergadering bestaat uit:
  a.      de leden van het verenigingsbestuur;
  b.      per afdeling een evenredige vertegenwoordiging.
  De wijze van verkiezing van deze vertegenwoordiging, alsmede de verhouding wordt bij Huishoudelijk Reglement geregeld.
 5. De vertegenwoordigers van een afdeling worden door de desbetreffende afdelingsvergaderingen benoemd.
 6. Mits plaatsruimte dit toestaat kunnen alle overige leden van de vereniging als toehoorders de algemene vergadering bijwonen.
 7. De voorzitter van de vereniging heeft de leiding van de algemene vergadering. Hij kan toegang verleden aan niet-leden.
 8. Indien de voorzitter of een meerderheid van de vergadering dit wenst wordt overgegaan in besloten vergadering.

Artikel 11.

 1. Een afdelingsvergadering wordt uitgeschreven door het afdelingsbestuur zo dikwijls het dit nodig acht, maar tenminste éénmalig per jaar in een nader bij Huishoudelijk Reglement te noemen maand.
 2. Op de jaarlijkse afdelingsvergadering brengt het afdelingsbestuur verslag uit van zijn gevoerde beleid en de verrichte werkzaamheden.
 3. De afdelingsvergadering bestaat uit het afdelingsbestuur en de leden van de afdeling.
 4. Leden van het dagelijks bestuur van de vereniging hebben toegang tot de afdelingsvergadering zonder stemrecht, tenzij zij uit een andere hoofde stemrecht hebben.
 5. De voorzitter van de afdeling heeft de leiding van de algemene vergadering. Hij kan toegang verleden aan niet-leden.
 6. Indien de voorzitter of een meerderheid van de vergadering dit wenst wordt overgegaan in besloten vergadering.

STEMRECHT

Artikel 12.

 1. a.      Met inachtneming van het gestelde in lid 3 van dit artikel heeft elke deelnemer aan een vergadering één stem.
  b.      Besluiten in vergaderingen worden in het algemeen genomen met een meerderheid van de geldige stemmen. Een uitzondering hierop wordt gevormd door de bij statuten of Huishoudelijk Reglement vereiste grotere meerderheid.
  c.      Bij het vaststellen van de stemverhouding worden onthoudingen niet als geldig uitgebrachte stemmen geteld.
 2. Het stemrecht in de algemene vergadering van de vereniging wordt uitgeoefend door de leden zoals genoemd in het vierde lid van artikel 10.
 3. Het stemrecht in de afdelingsvergadering wordt uitgeoefend door de leden van die afdeling van zestien jaar en ouder.

GELDMIDDELEN

Artikel 13.

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit langs wettige weg verkregen baten.
 2. De verdeling van de geldmiddelen over de diverse afdelingen wordt nader bij Huishoudelijk Reglement geregeld.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 14.

 1. Het Huishoudelijk Reglement (H.R) regelt de toepassing van de bepalingen van deze statuten en ook de verdere inrichting en alle werkzaamheden van de vereniging.
 2. Het Huishoudelijk Reglement wordt door de algemene vergadering vastgesteld en zonodig gewijzigd waarbij niet in strijd met deze statuten mag worden gehandeld.

WIJZIGING STATUTEN

Artikel 15.

 1. De statuten kunnen uitsluitend door de algemene vergadering worden gewijzigd.
 2. Een voorstel tot wijziging van de statuten moet tenminste zes weken vóór de algemene vergadering, waarin de behandeling van het voorstel wordt gevraagd, schriftelijk bij het verenigingsbestuur worden ingediend.
 3. Het verenigingsbestuur draagt zorg, dat het voorstel tenminste vier weken voor de betreffende algemene vergadering ter kennis van de afdelingsbesturen en de leden wordt gebracht.
 4. Het voorstel heeft, om te worden aangenomen, een meerderheid van tenminste twee/derde van de in de algemene vergadering uitgebrachte geldige stemmen nodig.
 5. Wijzigingen in de statuten treden eerst dan in werking, als deze in een notariële akte zijn vastgelegd.

ONTBINDING

Artikel 16.

 1. Een voorstel tot ontbinding van de vereniging kan alleen in een algemene vergadering, daartoe in het bijzonder bijeengeroepen, worden behandeld.
 2. Het voorstel behoeft, om te worden aangenomen, een meerderheid van tenminste twee/derde van de in de algeneme vergadering uitgebrachte stemmen.
 3. In geval van ontbinding wordt over de bezittingen van de vereniging beschikt op de door de algemene vergadering vast te stellen wijze.

Haarlem

Na wijziging door de algemene vergadering van 21 oktober 1991.

Verleden bij notaris Bijlholt te Haarlem op 6 maart 1992

SV de Blinkert

STATUTEN 1992